FOTO JHL na Zonerama

Partner kan. bodování

Stanovy JHL

STANOVY JIČÍNSKÉ HOKEJOVÉ LIGY

oficiální organizační řád platný k 31.08.2014

 

Článek I. - Název a symbolika

Jičínská hokejová liga (dále již jen jako JHL) je soutěž amatérských sportovců provozující lední hokej za účelem volnočasového soutěžení výhradně v přátelském duchu a duchu fair-play.

Je organizací bez právního zajištění a jejím úkolem je pouze usměrňování a dohlížení na hrací řád soutěže, kterou mezi sebou od roku 1994 vedou amatérští hokejisté jednotlivých týmů.

Název soutěže je pro reklamní účely možno za odpovídající úplatu pronajmout zájemci.

 

Článek II. - Pořadatel soutěže

Oficiálním pořadatelem JHL je Zimní Stadion Jičín, kterýžto je v současnosti pod správou Sportovního zařízení města Jičína. To tak zprostředkovaně odpovídá za veškeré dění v prostorách ZS, včetně ledové plochy. Pro účel bezproblémového užívaní ZS je bezpodmínečně nutné dodržoval Návštěvní řád ZS Jičín.

Stejně jako při kterémkoliv jiné návštěvě ledové plochy a ZS Jičín, hráči jednotlivých týmů se účastní JHL na vlastní nebezpečí, což potvrzují poskytnutím svých osobních údajů (jméno a datum narození) vedoucím svých týmů a vstupem do prostoru ledové plochy v době bezprostředně před, během nebo po oficiálně vypsaném termínu utkání JHL. JHL neodpovídá za případná zranění, poškození zdraví či majetku v průběhu této doby. Pokud k něčemu takovému dojde, případ se bude řešit bez účastí JHL, a to občansko-právní cestou.

 

Článek III. - Řízení soutěže

Soutěž (definovaná jako: vyhodnocení soupisek poskytnutých týmy, řízení utkání skrze oficiální rozhodčí a box časoměřičů, shromažďování a vyhodnocování zápisů z utkání, poskytování konečných resultů a rozhodnutí) je řízena Výkonným výborem JHL.

Odstavec a) - Výkonný výbor

Výkonný výbor je složen z pěti členů. Předseda výkonného výboru (dále jen VV JHL) je zároveň vedoucím JHL. Dalšími členy jsou místopředseda a další tři členové.

Předsedající VV JHL a vedoucí JHL

Jan Hurei

Místopředseda VV JHL

Lukáš Žďárský

Člen VV JHL

Tomáš Čapek

Člen VV JHL

Tomáš Vágenknecht

Člen VV JHL

Martin Petrgál

 

VV JHL zasedá na výzvu předsedy VV JHL v případě potřeby většího rozhodnutí, na výzvu některého člena VV JHL v případě nesouhlasu s vedením JHL nebo ve stejném případě na výzvu alespoň tří zástupců týmů JHL.

V opačném případě řídí JHL její předseda ve spolupráci s místopředsedou za tiché podpory dalších členů JHL a jednotlivých týmů JHL.

V případě potřeby velkého rozhodnutí (o důležitosti rozhodnutí rozhodují v pořadí předseda, předseda + místopředseda, VV JHL) může předseda svolat celkovou Schůzi JHL, čili nejvyšší soutěžní orgán. Schůze JHL se s hlasovacím právem účastní až 25 subjektů, a to VV JHL (5 členů) + Zástupci týmů JHL (v současnosti 20 členů). Svého zástupce si volí tým před sezonou, s konečnou volbou je pak včasně před sezonou, a to s dodáním první verze soupisek, obeznámen předseda VV JHL. Každý ze subjektů má k dispozici přesně 1 hlas v konečném hlasování. V případě, že je kterýkoliv člen VV JHL zároveň Zástupcem týmu (dále jen ZT), nemá k dispozici 2 hlasy a jeho hlas, jakožto člena VV JHL, tak propadá. Hlas subjektu (VV JHL nebo ZT) je platný pouze v případě účasti na schůzi. Hlas ZT je přenositelný, a to ústním pověřením jiné osoby ze stejného týmu (případně i trenéra, kustoda atd.). Není možné pověřit ZT u jiného týmu, který by tak disponoval dvěma a více hlasy.

Odstavec b) - Mandát členů VV JHL

Mandát každého z členů VV JHL je časově neomezený. Končí v případě, že se ho člen sám vzdá tím, že obeznámí ostatní čtyři členy VV JHL nebo odvoláním. Odvolání může nastat pouze v případě, že se člen proviní proti zásadám VV JHL (viz níže). Odvolat člena VV JHL může VV JHL sám, a to v případě, že budou pro odvolání 3 ze 4 zbývajících členů VV JHL. Odvolat některého z členů může i Schůze VV JHL + TZ, a to tak, že pro odvolání bude 60 % přítomných hlasujících, v případě předsedy 70 % přítomných hlasujících. Hlas člena VV JHL, o kterém se jedná, nebude brán v úvahu.

V případě odvolání člena VV JHL (vč. předsedy), volí VV JHL nového člena sám. Shoda na novém jméně musí být 100%, tj 4 ze 4. V případě, že se nikdo takový nenajde, nominují týmy, které mají zájem obsadit pozici ve VV JHL své kandidáty, o kterých bude hlasovat Schůze JHL. Kandidát s největším počtem hlasů se stane novým členem VV JHL. Nominovat nesmějí týmy, jejichž členové již ve VV JHL jsou.

Odstavec c) - Zásady člena VV JHL

"Platný člen VV JHL slibuje, že bude veškerá rozhodnutí dělat tak, aby to bylo ku prospěchu celé soutěže, nikoliv ku prospěchu vlastnímu, svého týmu nebo ku prospěchu některé třetí osoby, subjektu nebo týmu. Vždy v duchu Fair-play."  

 

Článek IV. - Další činné orgány

            • STK - Sportovně technická komise
Ve složení Jan Hurei + Lukáš Žďárský + Zdeněk Rozsypal se stará o běžný a bezproblémový chod soutěže. V případě, že nenastane žádný sporný bod, soutěž se odehraje kompletně v řízení tohoto orgánu.

Na starost má shromažďování a vyhodnocování zápisů z utkání, nasazování rozhodčích a utkání do SZMJ dodaných termínů. Sestavování herního systému, tabulek, atd. Evidenci nižších trestů OT a OK. Evidenci, uplatňování a vyhodnocování soupisek apod. úkony spojené s běžným řízením soutěže.

K přehledné a transparentní evidenci všech sledovaných atributů slouží oficiální web JHL (www.jhl-nere.cz) a web rozhodčích (hcjcrozhodci.tode.cz).

STK disponuje rozpočtem, který se skládá z příspěvku týmů, sponzorských darů a pokut převedených od DCK. S tímto pak financuje chod soutěže.

Každoročně vydává oficiální Hrací směrnice pro sezonu (PŘÍLOHA č.1)

            • DCK - Disciplinární komise
Ve tříčlenném složení z aktivních i bývalých rozhodčích - předseda DCK - Zdeněk Rozsypal, členové Miroslav Svoboda, Jan Starý, Ivan Rybka, Lukáš Žďárský. Tým DCK by měl pracovat v lichém počtu.

DCK rozhoduje o hrubších proviněních, tj. projednání některých závažnějších trestů OK + projednání všech trestů TH. Dále projednává útoky na rozhodčí, nedohraná utkání apod.

V rámci opatření na hladší průběh soutěže, byla stanovena pevně daná taxa na každé provinění, které vyvolá zasedání DCK, a to v případě, že proviněný bude shledán vinným. Částka byla stanovena na 200,- Kč. Peníze budou použity na chod soutěže. Pokud tým odmítne částku uhradit, hrozí mu až vyloučení ze systému JHL.

Každoročně vydává oficiální Disciplinární řád pro sezonu (PŘÍLOHA č.2)

            • KR - Komise rozhodčích
Komise rozhodčích je "spícím orgánem" JHL. Zasahuje pouze v případě závažných provinění některého z rozhodčích. V takovém případě je oprávněna udělit rozhodčímu i pokutu ve formě odebrání odměn nebo i vyloučení z listiny rozhodčích.

Jinak funguje jako část STK, kdy předseda KR Lukáš Žďárský se stará o obsazování rozhodčích do jednotlivých utkání a vyplácení odměn. V případě legitimní potřeby orgánu KR, je tento suplován orgány STK, popř. i VV JHL. Pravidlovými členy KR jsou Martin Černý, Tomáš Svoboda, Jan Starý, Zdeněk Rozsypal a Zdeněk Kejzral.

KR disponuje se 100% vyrovnaným rozpočtem, tj. od každého týmu inkasuje 300,-Kč/zápas a 600,-Kč za každé utkání vyplatí rozhodčím.

Každoročně prochází oficiální změny pravidel IIHF, potažmo ČSLH a na základě toho doporučí případné výjimky z oficiálních platných pravidel ledního hokeje (PŘÍLOHA č.3)


Odstavec a) - Celková orgánová struktura

A.)       Sportovní zařízení města Jičína - of. pořadatel, poskytovatel zázemí ZS a přímý pronajímatel ledové plochy (peníze za pronájem týmy posílají přímo na účet SZMJ). Zároveň poskytovatel časoměřiče. Do řízení soutěže nezasahuje.

B.)       Ligové shromáždění - výše uvedeno jako Schůze JHL (VV JHL+ZT). Disponuje nejvyšším hlasovacím právem, řeší problematiku závažnější než VV JHL, funguje jako kontrolní orgán pro VV JHL. Zasedání se koná obvykle jednou ročně, a to před    začátkem sezony (01.08 - 20.09). Při potížích může být svoláno i mimo tento termín.

C.)       Výkonný výbor JHL - řeší většinu závažných rozhodnutí, v případě neshody členů či uvážení závažnější problematiky podstupuje řešení Ligovému shromáždění.

D.)       Sportovně technická komise - běžný řídící orgán soutěže

E.)        Disciplinární komise - podpůrný, avšak nezávislý orgán soutěže, který řeší disciplinární prohřešky hráčů

            Komise rozhodčích - podpůrný, avšak nezávislý orgán soutěže, který řeší prohřešky v řadách sudích a úpravu pravidel.

 

Článek V. - Účastníci soutěže

Odstavec a) - Týmy

Účastníky soutěže jsou tzv. "Nereligové týmy". Ty mohou mít různý status (sportovní klub, hokejový klub, občanské družení, obcí podporovaný spolek nebo také žádný). Se všemi je ale jednáno stejným metrem, a to jako s organizovanou skupinou neprofesionálních hokejistů.

V současnosti se soutěže účastní 20 celků, což bylo VV JHL stanoveno jako dočasně udržitelné maximum. Každý tým se přihlášením do soutěže jasně zavazuje dodržovat předem stanovená pravidla a respektovat i průběžně vydávaná rozhodnutí všech šesti řídících složek.

Zároveň odpovídá za chování svých hráčů před, během a po utkání JHL do doby, než se všichni účastníci rozejdou do svých domovů. Například je nepřípustné, aby hráč šel za rozhodčím domů a tam mu nějakým způsobem "znepříjemňoval život" s vidinou, že vyvázne trestu. V případě udělení pokuty hráči, je tým povinen částku uhradit.

Celky mají své "základny" rozmístěny na území 3 okresů. Největším domovem je Jičín, kde sídlí hned 6 celků. Dalších pět v blízkém okolí. Zbylých 9 celků je "přespolních" tzn. vzdálenost ≥10 km od Jičína.

Odstavec b) - Hráči a brankáři

Každý tým je povinen dodat soupisku na vedení soutěže (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. )
do 15. září. Tu je však možno upravovat až do 30. listopadu, v případě brankářů až do
31. prosince.

Soupiska obsahuje maximálně 25 hráčů včetně libovolného počtu brankářů. Při dosažení této hranice není možné dopisovat další hráče ani brankáře.

U každého hráče musí být uvedeno Jméno a Příjmení, datum narození a fotografie (né menší než 170 x 130px). Dále musí být uvedeno číslo hráče v případě, že stálé číslo má. Toto bude použito pro tvorbu zápisů k utkání.

Aby směl hráč nastoupit, musí do startu sezony (do nastoupení k prvnímu utkání) dosáhnout věku 18 let. Žádosti o výjimky projedná STK, popř. VV JHL.

Start aktivně registrovaných hráčů (tj. hráč už v sezoně nastoupil nebo se reálně chystá nastoupit do soutěží vedených ČSLH - krajská liga a výše) je striktně zakázán. Netýká se brankářů, ti mohou aktivně působit na úrovni krajské ligy (mládež/ muži), ne však výše.

Každý hráč smí být napsán pouze na jedné soupisce. Toto neplatí pro brankáře, kteří smějí být napsáni na soupisce jednoho týmu vrchní a jednoho týmu dolní části soutěže. V takovém případě však musí mít uveden preferovaný tým, za který nastoupí v případě barážového střetu obou jeho týmů.

Během sezony smí hráč přestoupit přesně 1x mezi týmy. Podmínkou je souhlas obou týmů a závazný je termín ukončení úprav soupisek.

Nastoupení hráče/ brankáře, který nesplňuje předešlé body nebo není na soupisce uveden, je důvodem pro uložení automatické kontumace pro všechna utkání, do kterých nastoupil.

Aby mohl hráč nastoupit v bojích Play-off, musí během základní části (tj. větší část sezony před Play-off) nastoupit k minimálně 33 % utkání (např. při 18 utkáních musí odehrát 6), proti tomuto se nelze nijak odvolávat, výjimky jsou nepřípustné.

 

Článek VI. - Pravidla pro utkání

Hraje se podle platných pravidel ČSLH, užívaných pro krajskou ligu mužů dané sezony. Veškeré výjimky z pravidel jsou před sezonou vydány elektronicky KR jako PŘÍLOHA č.3.

Utkání se hraje na 3 x 20 minut, po druhé třetině následuje úprava ledu. Na odehrání je vyhrazena doba 120 minut. V případě, že utkání skončí nerozhodně po 60 minutách, pro základní části zůstává dosažený výsledek platným.

Pro Play-off platí specifický systém, který bude uveden vždy před startem sezony v PŘÍLOZE č.1

V jakékoliv konečné tabulce rozhodují postupně tyto eventuality.
            1.)        počet získaných bodů (za výhru se udělují 2 body, za remízu 1 bod)
            2.)        vyšší počet získaných bodů ze vzájemných zápasů
            3.)        brankový rozdíl vzájemných zápasů
            4.)        více vstřelených branek ve vzájemných zápasech
            5.)        vyšší rozdíl v celkovém skóre
            6.)        více vstřelených branek celkově
            7.)        v případě nutnosti rozhodnutí - los

V případě, že nastanou nájezdy (v Play-off), jedou se takto - 3 série (prvního určí los), každý nájezd jede jiný hráč. V případě nerozhodného stavu nastává náhlá smrt, ale pořadí hráčů se po každém 3. nájezdu mění! Od 4. série dále smí jezdit jeden a tentýž hráč opakovaně.

Po uplynutí trestu, musí hráč při návratu z trestné lavice sám plně zavřít vrátka tak, aby se neotevřela. V případě, že tak neučiní, bude mu udělen další dvouminutový trest, klasifikovaný jako zdržování hry - nezavření vrátek u trestné lavice.

Odstavec a) - Výstroj hráčů a brankářů

Hráči v týmu musí mít stejný dres. Brankář může mít dres jiný, ale nesmí se blízce podobat dresům soupeře. Jinak se výrazně doporučuje používat výstroj podle pravidel ČSLH. Brankář musí mít helmu s mříží, dres, lapačku, vyrážečku, hokejku, kalhoty, betony a brusle. Hráč je povinen mít helmu, plexi nebo košík je povinné do 30 let věku. Dále jsou povinny hokejové rukavice, stulpny, kalhoty a brusle. Hráči nejsou povinni nosit skryté prvky výstroje jako je hokejová vesta, loketní a holenní chrániče či suspenzor. Používaní in-lineových kalhot je proti pravidlům JHL. Pravidlová komise KR má právo udělit výjimku z pravidel i jednotlivci.

 

Článek VII. - Řízení utkání

Utkání řídí dva rozhodčí, není-li uvedeno jinak. Žádný z nich není označen jako hlavní, oba disponují všemi pravomocemi hlavního i čárového rozhodčího. Třetím řídícím je časoměřič, který ve svém boxu kontroluje zápis a pořizuje jeho doplnění tak, aby bylo možné z něho vystupovat při tvorbě statistik. Zápis slouží i jako podklad pro disciplinární komisi. Každý rozhodčí získá odměnu 300,-Kč/zápas, kterou vydává KR. Časomíra je pořízena pořadatelem, kterým je SZMJ.

Pokud dojde k poruše časomíry, jde utkání odehrát na hrubý čas, který stopuje časomíra na externím zařízení. V takovém případě trvá jedna třetina 35 min. HČ, malý trest 3 min., velký trest 7 min. a OT 15 min. HČ

Odstavec a) - Zápis o utkání

Zápis k utkání slouží jako pomůcka pro STK ke zdárnému řízení soutěže, případně pro DCK jako podnět k zahájení disciplinárního řízení. Není to oficiální dokument a nemůže sloužit k jakýmkoliv občansko-právním účelům.

Zápis je předtištěný a je uložen v boxu časoměřičů, kde si ho zástupce domácího týmu vyzvedne v době 35-20 min před utkáním. Následně VYŠKRTÁ absentující hráče (popř. udělá úpravy v případě, že se v zápise nachází chyba), zkontroluje správnost čísel dresů a ke stejnému účelu předá zápis hostujícímu celku, a to nejpozději 15 min. před oficiálním startem utkání.

Zápis není toaletní papír a je potřeba se k němu chovat jako k úřednímu dokumentu, aby mohl být bezproblémově použit ke svému účelu.

Do zápisu může zapisovat pouze zapisovatel, delegát a rozhodčí. Pokud chce do zápisu někdo něco dodat, požádá o to rozhodčího nebo delegáta. Ten tak učiní za předpokladu, že ona poznámka bude věcná (například stížnost na...)

V zápise, stejně jako na ledě bude označen kapitán, který smí jako jediný jednat (v rámci oboustranně slušného chování) s rozhodčím. Pokud nebude označen, nemusí ho rozhodčí respektovat jako kapitána. Za označení se považuje písmeno "C" (pokud chybí v utkání tradiční kapitán a písmena jsou na dresech natištěna, může to být i asistent označený písmenem "A").

Dopisování hráče do zápisu během utkání není možné. Pokud se zpozdí, nahlásí to kapitán boxu časoměřičů, který počká s jeho vyškrtnutím do konce 2. třetiny. Po přestávce už nastoupit nemůže v žádném případě.

Odstavec b) - Konfrontace hráče

VV JHL si vyhrazuje právo na vyžádání dokladu o totožnosti, aby nedocházelo k neoprávněným startům na cizí jméno. Celková prověrka je však na takové úrovni, že k tomuto by nemělo docházet. O konfrontaci hráče může požádat i soupeř, a to tak, že během přestávky vyzve rozhodčího, aby zkontroloval určité číslo dresu. V případě, že je na utkání přítomen delegát, požádá namísto rozhodčího právě jeho. V případě, že se toto projeví jako oprávněné, utkání bude zkontumováno, navíc bude po týmu vymáháno uhrazení výdajů za celý zápas, tj. minimálně 3200,-Kč.

 

Článek VIII. - Nesehrané utkání

V případě, že se některý z týmů nedostaví na utkání, prohrává kontumačně (0-5). Zároveň musí uhradit náklady na utkání, což může být minimálně 3200,-Kč. To samé nastane i v případě, že se dostaví v počtu nižším než 7+1 hráčů. V případě, že včas oznámí, že bude mít problémy utkání odehrát, pokusí se STK utkání přeložit nebo alespoň podstoupit ledovou plochu třetímu zájemci tak, aby nebylo třeba uhradit náklady.

Pokud bude chyba na straně poskytovatele ledu, tedy SZMJ (výpadek el. enrgie, chybějící časomíra, nefunkční rolba či chlazení), bude utkání přeloženo na jiný termín a odehráno později.

 

Článek IX. - Tresty

O tom, jakým způsobem a za co přesně se udělují vyšší tresty, rozhoduje DCK. Před sezonou vydá dokument, označený jako PŘÍLOHA č.2, který je závazný pro všechny účastníky JHL.

Disciplinární komise řeší tresty TH - trest ve hře, OK - trest do konce utkání a OT - osobní trest. V případě podnětu může začít řízení i bez udělení tohoto trestu přímo na ledě. Význam těchto trestů je v souladu s pravidly ČSLH. Při udělení trestu TH se píše do statistik 30 min, pro trest OK 20 min a pro trest OT 10 minut.

 

Článek X. - Úhrada nákladů

Celkové náklady pro každý tým jsou rozděleny do tří kategorií. Nejvyšší položkou je úhrada pronájmu ledové plochy. Cena ledové plochy činí přesně 1300,-/hod, což ve výsledku je cena pro tým na utkání. Tato částka se vynásobí počtem utkání odehraných za sezonu a vzejde z toho suma, kterou je nutno uhradit na účet SZMJ. Od těchto transakcí se JHL plně distancuje a jsou věcí zmíněných stran.

Další položkou je úhrada rozhodčího, což je pro tým 300,-/utkání. Tyto peníze budou částečně uhrazeny ze "vstupenky" do sezony (tj. záloha, jejímž zaplacením do 01.08. stvrzuje tým účast v sezoně). Zbytek je nutno doplatit do startu sezony na účet KR.

Třetí položkou je 500,- Kč poplatek, který míří pod správu STK. Ta i z těchto peněz (dalšími příjmy jsou sponzorské dary) financuje chod soutěže (zaplacení webu, obstarání cen pro úspěšné týmy, doplacení 3. rozhodčího pro rozhodující boje, atd.)

Pokud by tým odehrál v sezoně například 22 utkání, bude ho sezona za stávajících podmínek stát (22x1300 + 22x300 + 500) přesně 35700,- Kč

 

Článek XI. - Závěrečná ustanovení

1.)        VV JHL si vyhrazuje právo udělat během probíhající sezony úpravy stanov nezbytné pro zdárné dokončení soutěže.

2.)        SZMJ zajistí časomíru pro všechna smluvená utkání JHL.

3.)        Oddíly odpovídají za to, že soutěž dokončí. V opačném případě jim nebudou vráceny již vynaložené náklady a hrozí jim i trvalé vyloučení.

4.)        Rozhodčím se ukládá za povinnost řídit se těmito stanovy, řídit se všemi ustanoveními orgánů výkonných ve struktuře JHL a ctít pravidla ledního hokeje o úpravách KR.

5.)        Všichni ostatní účastníci JHL se musí řídit těmito stanovy a respektovat i všechny přílohy vydané řídícími orgány.

6.)        Všem činovníkům JHL se ukládá za povinnost řídit se pravidly, nejlepším vědomím a svědomím v posuzování jednotlivých případů a kauz.

7.)        Je nutno dodržovat návštěvní řád ZS, řídit se pokyny SZMJ a udržovat pořádek a čistotu v prostorách ZS. Zároveň nepoškozovat jeho zařízení před, během ani po utkání

8.)        Pro účastníky platí, aby zbytečně nepokoušeli štěstěnu a na utkání se dobře připravili s tím, že si jdou užít volný čas a ne vybít svůj vztek na soupeři.

            Vždy je nutné dodržovat zásady slušnosti a Fair-Play.

 

V Jičíně dne 31.08.2014

Tento dokument byl schválen VV JHL a je hlavním pilířem pro řízení JHL jako celku.

Jan Hurei, vedoucí JHL

Buď s Bohem, Jarko !!

I. JHL - tabulka

PTeamPtk
1 HC Revival 26
2 HC Sklepy Team 23
3 HC Libáň 19
4 HC Chomutice 17
5 HC Vapos Jičín 14
6 HC Holín 8

Reklama

a-zstavba

Svob1

akce 29.1.2014

rek

Facebook